Psychologické vyšetrenie osobnosti

Psychologické vyšetrenie osobnosti sa zameriava na celkovú diagnostiku človeka v zmysle jeho vzťahov, emocionality, nadaní, temperamentu, rizikového správania, impulzivity, stability. Skúma rôzne sklony, či už mieru agresívneho prežívania alebo schopnosti správneho úsudku, zvládania záťažových situácií, celkovú štruktúru osobnosti. Sklony k rôznym patológiam, nevyriešené konflikty, ktoré môžu brzdiť rozvoj osobnosti a rizikové správanie. Pre psychiatra je psychodiagnostika vypracovaná klinickým psychológom cennou informáciou k stanoveniu diagnózy, pretože môže odhaliť škálu psychických porúch a mieru patológií a zároveň u zdravého človeka poukáže na rôzne štýly správania a osobnostného nastavenia ako aj na rôzne problémy, ktoré ho môžu ovplyvňovať až na fyzickej úrovni.