Kontrakt

 

 1. Psychoterapeut má riadne vzdelanie, ktoré ho oprávňuje vykonávať psychoterapeutickú prax, čo je povinný klientovi na jeho požiadanie preukázať.
 2. Psychoterapeut vždy oboznámi klienta so svojimi postupmi, technikami a bude rešpektovať klientove rozhodnutie prijať alebo neprijať ich.
 3. Psychoterapeut neprekračuje hranice klienta, ktoré si klient určil, a to ani v presvedčení, že je to v klientov prospech.
 4. Psychoterapeut využíva všetky svoje schopnosti, vedomosti, poznatky a zručnosti, ktoré vedú k nápomoci klientovi. Neustále sa vzdeláva.
 5. Psychoterapeut pracuje v súlade s etickým kódexom, to znamená, že dodržiava zákony SR a to najmä zásadu mlčanlivosti, pokiaľ nejde o trestný čin, prípadne správanie klienta, ktoré by psychoterapeuta ohrozovalo.
 6. Psychoterapeut má právo klienta odmietnuť, ale zároveň ho nasmeruje na iné zdroje pomoci, prípadne doporučí iným odborníkom.
 7. Psychoterapeut má jasne stanovenú finančnú odmenu za psychoterapeutické sedenie a už neprijíma žiadne iné dary a finančné odmeny v súvislosti s psychoterapeutickým výkonom.
 8. Ak psychoterapeut bez udania dôvodu a to najneskôr deň vopred, nedodrží termín psychoterapeutického sedenia je nasledujúce psychoterapeutické sedenie poskytnuté zadarmo.
 9. Klient si s psychoterapeutom dohodne podmienky, t.j. miesto a čas stretávania, možnosti telefonickej konzultácie, čo následne obaja dodržujú.
 10. Klient je zodpovedný za svoje rozhodnutie koľko energie vynaloží pri svojom sebapoznávaní a osobnostnom raste v psychoterapeutickom procese.
 11. Ak klient na psychoterapeutické sedenie nemôže alebo nechce prísť, tak sa z neho odhlási a to najneskôr deň vopred. Ak nedodrží termín psychoterapeutického sedenia, bez uvedeného odhlásenia sa, tak sedenie hradí v plnej výške akoby prebehlo, pretože aj neospravedlnená neúčasť je súčasťou psychoterapeutického procesu.
 12. Klient nie je viazaný zásadou mlčanlivosti, pokiaľ sa nezúčastňuje skupinovej psychoterapie.
 13. Klient môže ukončiť alebo prerušiť psychoterapiu bez udania dôvodu, s tým, že to len oznámi psychoterapeutovi, pretože pokiaľ by neprišiel na dohodnuté sedenie už nemá nárok na pokračovanie v psychoterapii s psychoterapeutom uvedenej ambulancie.
 14. Ak klient dva krát nedodrží termín, prípadne nedodržiava dohodnuté podmienky, môže psychoterapeut klienta vyradiť z psychoterapeutického procesu tejto ambulancie a to i bez inej ponuky ďalších možnosti.
 15. Klient si určuje ciele psychoterapeutického procesu a sleduje zmeny v svojom prežívaní a správaní. Podľa toho rozhoduje o častosti stretnutí a aj dĺžke celkovej psychoterapie.

V Pezinku, dňa: 22.09.2008

PhDr. Miroslava Muráriková

klinický a poradenský psychológ

psychoterapeut