Testy vodičov
PhDr. Miroslava Muráriková
klinický a dopravný psychológ
Psychologická ambulancia Kollárova 1, Pezinok
mobil: 0905 205 109, 0905 205 109
Uvedená na stránke SLOVENSKEJ KOMORY PSYCHOLÓGOV v zozname psychológov oprávnených vyšetrovať vodičov a inštruktorov autoškôl aj vodičov VRZ a ADR (sanitky,majáky a nebezpečné náklady) 

 

Odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu
Cena: 300 €

 

Prihlasovanie na tel.: 0905 205 109 Cena vyšetrenia
individuálne   70 €
3 – 14 vodičov  60 €
15 a viac 50 €
vodiči VRZ a ADR 80 €

*Pri počte 15 a viac vodičov je možnosť uskutočniť vyšetrenie dohodou aj vo vašich priestoroch

 

 

Zbierka zákonov č. 8 / 2009

§ 88

Psychická spôsobilosť.

 1. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.
 2. Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.
 3. Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením.
 4. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia (ďalej len „posudzujúci psychológ“). § 143 Prechodné ustanovenia (9) Psychickú spôsobilosť môže do 31. mája 2011 posudzovať aj psychológ so špecializáciou klinická psychológia, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie.
 5. Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa
  • a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E a
  • b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.
 6. Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa
  • a) vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D a D + E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1 + E,
  • b) vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.
 7. Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

§ 89

Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 a 4 musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti a vodiči uvedení v § 88 ods. 6 musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe aj doklad o psychickej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom sa preukázať. Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 a v § 88 ods. 6 sa preukazujú dokladom o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti nie starším ako päť rokov, a ak ide o vodičov starších ako 65 rokov nie starším ako dva roky.

Náležitosti, obsah a vzory dokladov podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

Dopravný psychológ môže byť psycholog ktorý vykonáva testy vodičov z povolania a odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu i testyvodicov. Odborne poradenstvo u posudzujuceho psychologa v Bratislave Malackách Senci a Pezinku. Opravnený psychológ može vyšetrovať vodičov ktorým policajti zadržali vodičák za psychotesty vodičov. Pokuta za nevykonáné Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel v zmysle cestného zákona č. 8/2009 medzinárodne platnou technikou SCHUHFRIED aj ADR a VRZ. Slovenská komora psychológov má zoznam kde sú opravnení psychológovia ktorí môžu psychologické školenie vodičov alebo vyšetrovať vodičov. Certifikovaná prac. činnosť dopravná psychológia testy vodicov je psychika u terapeutka. Klinika v PK, doprava vodičov kamiónov a taxíkov podporuje chudnutie aj dopravny psycholog a dopravna psychologia. Psychologické vyšetrenie vodičov z povolania a vodicov taxi absolvujú psychotesty pre vodičov aj psychologicke vysetrenie vodicov. Zoznam psychológov oprávnených posudzovať psychickú spôsobilosť vodičov taxislužby aj mestských policajtov, majú psychotest vodiča musí mať každy vodič nákladného auta a taxi i autobusár . Testyvodicov psicho testy vodicov autobusov skupiny D, nakladnych aut skupiny C, prívesov skupiny E, taxikárov.Na psichotesty šoferou treba priniesť vodičský preukaz B C1 C BE C1E CE D1E DE, a byť v dobrom psychickom stave.

 § 143

Prechodné ustanovenia

(8) Vodiči, ktorí podľa doterajších predpisov neboli povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu a podľa tohto zákona sú povinní sa mu podrobiť, sú povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu prvýkrát do 31. mája 2009.

(9) Psychickú spôsobilosť môže do 31. mája 2011 posudzovať aj psychológ so špecializáciou klinická psychológia, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie.

(10) Vodičské oprávnenia udelené pred 1. februárom 2009 zostávajú v platnosti.

Pozmeňujúci návrh
z 24. apríla 2009,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z. sa mení takto:

V § 143 ods. 8 sa slová „31. mája 2009“ nahrádzajú slovami „31. mája 2010“.