Poruchy osobnosti

Paranoidná

 • vzťahovačnosť a nedôverčivosť
 • zvýšená citlivosť na odmietnutie a neúspechy spojená s urážlivosťou
 • neschopnosť zmieriť sa so zraneniami a urážkami
 • tvrdohlavé trvanie na svojich právach bez ohľadu na objektívnosť
 • patologická a enormná žiarlivosť
 • sústavne posudzovanie druhých
 • konšpiratívne vysvetlenie skutočnosti
 • popudlivosť a iritabilita a nepriateľské nastavenie

 

Schizoidná

 • chladné emocionálne prejavy
 • neschopnosť integrovať sa do spoločnosti
 • ľahostajnosť voči prejavom okolia a to pozitívnym i negatívnym voči svojej osobe
 • minimálny záujem o sexuálne skúsenosti
 • fantazijný uzavretý svet
 • zameranosť v individuálnych činnostiach
 • neporozumenie spoločenským pravidlám a ich problematické dodržiavanie

 

Narcistická

 • pocit veľkej dôležitost a nadradenosti
 • prežívanie svojich úspechov ako niečo výnimočné vo fantázií dokonalosť a jedinečnosť
 • chválenie seba
 • potreba nadmerného obdivu
 • presvedčenie, že môže nadväzovať vzťahy len s výnimočnými osobami
 • arogantné správanie
 • neschopnosť vcítenia sa do druhého človeka
 • využívanie druhých vo svoj prospech

 

Disociálna

 • neschopnosť empatického cítenia
 • zvýšená a pretrvávajúca dráždivosť
 • sústavné klamanie a okamžité prispôsobovanie sa situáciám so zameraním výlučne na svoj prospech
 • sklon k obviňovaniu druhých
 • neuznávanie spoločenských noriem
 • nezodpovednosť

 

Emočne labilná

 • hašterivosť, impulzivita a konfliktné správanie
 • sklon k výbuchom intenzívnej zlosti
 • netrpezlivosť a neschopnosť plánovania do budúcnosti
 • problematické udržanie pozornosti v činnosti, ktorá nevedie k okamžitému úspechu
 • premenlivá a nevypočitateľná nálada
 • neistý sebaobraz vrátane sexuálnych preferencií

 

Histrióská

 • výrazná sugestibilita
 • povrchná a labilná afektivita
 • potreba byť za každú cenu v centre pozornosti
 • manipulatívne správanie na uspokojenie svojich požiadaviek
 • teatrálne správanie
 • dramatizácia
 • sústavne hranie nejakých rolí, čo vedie odklon od reality
 • nepozornosť k faktom a ich skreslovanie

 

Anankastická

 • nerozhodnosť
 • perfekcionizmus a detajlizmus
 • pedantéria a tvrdohlavosť
 • neželané myšlienky a impulzy, zapodievanie sa nimi
 • detajlné a nepružné fungovanie
 • nízka spontaneita
 • nekontrolovaná potreba upratovať a kontrolovať

 

Úzkostná

 • sústavné napätie
 • robenie si starostí
 • pocity menejcennosti
 • kritika a odmietanie prežívané ako veľké zranenie
 • potreba stálej akceptácie
 • bežné situácie prežívané ako potencionálne nebezpečné
 • obmedzovanie sa kvôli veľkej potrebe istoty

 

Závislá

 • podriaďovanie sa a vzdanie sa vlastnej zodpovednosti
 • samota je nepredstaviteľná, všetko urobí pre zamedzenie pocitu osamotenia
 • nepretržitý strach z opustenia
 • veľmi nízka sebaúcta a vlastná hodnota
 • problematické rozhodovanie sa aj v bežných situáciách
 • neschopnosť primerane zvládnuť rozchod

 

Spracované podľa DSM-IV, MKN-10

Popísané znaky rôznych porúch osobnosti si každý v rôznych kombináciách môže nájsť u seba. Pri poruchách osobnosti ide o relatívne trvalé črty, ktoré v značnej miere spôsobujú problémy, ktorými je daný človek výrazne ovplyvňovaný, obmedzovaný vo vzťahoch.